SOC/LOC

 

SOC

 • S.D. Vergani (Co-Chair)
 • Taotao Fang (Co-Chair)
 • B. Cordier
 • F. Hammer
 • Xiaowei Liu
 • A. Omont
 • P. Petitjean
 • C. Tao
 • E. Vangioni
 • Jianyan Wei
 • Suijian Xue
 • Shuangnan Zhang
 

LOC

 • E. Vangioni (Chair)
 • I. Dvorkin
 • P. Maillot
 • J. Palmerio
 • S. Taburet
 • S.D. Vergani
 • Y. Yang